فعال سازی تلفن همراه

لطفا هنگام وارد کردن IMEI کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید.